25 filosofiska frågor att ställa. Låt oss börja med frågorna. I den här listan hittar du 25 intressanta filosofiska frågor om olika ämnen. Vi önskar dig mycket roligt och filosoferar! 1. Att vara barn på 2000-talet - Var allt bättre tidigare? “Allt var bättre tidigare.

2131

Om klassiskt filosofiska ämnen såväl som vår tids mest brännande etiska, existentiella & politiska dilemman.

Kursen behandlar också de viktigaste idéerna och systemen inom icke-klassisk logik, samt diskuterar de huvudsakliga filosofiska frågeställningarna som dessa adresserar. Filosofi i den klassiska världen är första delen i Peter Adamsons bokserie En filosofihistoria utan luckor , baserad på hans populära podcast med samma namn. Här berättar han om den västerländska filosofins gryning på grekiskt område under 500-talet f.Kr., med början i försokratikernas storslagna naturteorier. Filosofiska rummet har bjudit in Adam Wallenberg, filosofisk praktiker och konstpedagog och två som sökt sig till hans verksamhet för ett samtal om relationen mellan tro och vetande. Det finns forskning som visar att kritiskt tänkande, problemlösning, ett demokratiskt förhållnings- och arbetssätt samt tolerans inför oliktänkande utvecklas genom filosofiska samtal. Vilka filosofiska områden berörs? Summa summarum syftar religionsfilosofi till att behandla sådana filosofiska problem som uppkommer ur religion och sekulära livsåskådningar, och tar upp klassiska centrala frågor om t.ex.

  1. Åldras i förtid sjukdom
  2. Fora försäkring telefonnummer
  3. Brightby ab
  4. Kassaapparat fisher price
  5. Etiskt perspektiv inom varden

Vi önskar dig mycket roligt och filosoferar! 1. Att vara barn på 2000-talet - Var allt bättre tidigare? “Allt var bättre tidigare.

Kognitionsfilosofi inbegriper dels klassiska filosofiska teorier om kognition ( inklusive emotion och motivation), dels centrala teoretiska frågeställningar som 

Med hjälp av klassiska filosofiska frågeställningar och de stora tänkarna beskriver boken hur man kan förhålla sig till omvårdnad utifrån ett filosofi Filosofiska rummet är ett omtyckt program i P1 som erbjuder lyssnarna samtal om så väl klassiska filosofiska ämnen som vår tids mest brännande etiska, existentiella och politiska dilemman redogöra för några viktiga klassiska filosofiska frågeställningar, lösningsförslag och argument; visa förmåga att kritiskt och kontextmedvetet utföra analys av vissa klassiska texter; visa medvetenhet om generell tolkningsproblematik och något av filosofihistoriografins specifika problem. Kursens tema är artificiell intelligens (AI) och de filosofiska frågor som AI aktualiserar.

För betyget Väl godkänd på uppsatsmomentet läggs särskild vikt vid bedömningen av i vilken grad uppsatsen visar att den studerande har förmåga att formulera en filosofisk frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad; förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig filosofisk uppsats; och god förmåga att analysera, reflektera och att

eller de filosofiska klassiker, som i många fall utgör uppsatsens huvudtext(er). Klimatförändringen i filosofiundervisning. Klimatförändringen är ett tvärvetenskapligt problem vars orsaker, konsekvenser och lösningsmodeller är en helhet där  Filosofi II. Kurskod: FI1034; Poäng: 30 högskolepoäng; Nivå: Grundnivå 1; Akademi: Akademin Humaniora och Filosofiska klassiker, 7,5 högskolepoäng. 4. Frank Lorentzon behandlar i sin avhandling ett av filosofins klassiska problem: frågan om den fria viljan.

Klassiska filosofiska frågeställningar

Kanske lite för filosofiskt, men jag tänker att det krävs en man och en  Filosofiska frågor Diskutera gärna frågorna i grupp; problematisera och försök angripa dem på olika sätt, utifrån olika perspektiv och förförståelse. Försök tolka frågorna rent bokstavligt, symboliskt och sist men inte minst utifrån ett mänskligt humanistiskt perspektiv (se hur vårt känsloliv ställer till det för oss ibland). 25 filosofiska frågor att ställa. Låt oss börja med frågorna. I den här listan hittar du 25 intressanta filosofiska frågor om olika ämnen. Vi önskar dig mycket roligt och filosoferar! 1.
Avslappningssaga för barn gratis

Klassiska filosofiska frågeställningar

sanning, kunskap, mening, verklighet och rationalitet. Klassisk islamisk filosofi. Muslimsk filosofi delades från ca 1200 i två grenar, kalam och falasafa. Inom kalam intresserade man sig för Ijtihad, en metod att granska islamisk lag med grund i koranen och sunna.

Låt oss börja med frågorna. I den här listan hittar du 25 intressanta filosofiska frågor om olika ämnen. Vi önskar dig mycket roligt och filosoferar! 1.
Gd ikon


Filosofiska Undersökningar (FU) är ett kunskapsföretag, som genom ett särskilt avtal är knutet till Göteborgs Universitet. FU drivs av Helge Malmgren, som är filosof och läkare och har sin vanliga verksamhet förlagd till Filosofiska Institutionen vid GU.

Ett annat sätt att ge filosofin ämnesområden är att utgå från ett särskilt sätt att angripa problem ur en viss synvinkel eller genom att hänvisa till en viss historisk eller geografisk tradition. Den klassiska liberalismens politisk-filosofiska brister till trots har både dess historiskt betingade, av modernitetens faktiska utveckling organiskt nödvändiggjorda frågeställningar och den historiska epok den i så stor utsträckning bidrog till att forma, i några avseenden inneburit ett allmänkulturellt framsteg på dessa områden. Politisk filosofi är det filosofiska studiet av grundläggande frågor kring stat, styrelseskick, politik, frihet, jämlikhet, rättvisa, egendom, rättigheter, samt lagar och upprätthållandet av dem, vad de är samt varför och om de behövs. Mer vardagligt används termen "politisk filosofi" om ett allmänt synsätt, en tro eller attityd Sådana frågeställningar hämtas även från medvetandefilosofin och från teorier om den fria viljan.


Kristen etikk og menneskesyn

Teoretisk filosofi I introducerar den teoretiska filosofins mest grundläggande frågeställningar, som handlar om förhållandet mellan språk, tanke och verklighet (semantik), om den mänskliga kunskapens natur och räckvidd (kunskapsteori), om rationalitet och logisk följd (logik), samt om verklighetens mest grundläggande kategorier (metafysik).

Välkommen till våra tvärvetenskapliga spetsutbildningar på master- och kandidatnivå. Sök senast 15 april! Med hjälp av klassiska filosofiska frågeställningar och de stora tänkarna beskriver boken hur man kan förhålla sig till omvårdnad utifrån ett filosofiskt perspektiv. Klassiska filosofiska frågeställningar om hur människan erfar omvärlden relateras till teknikanvändning i undervisning (technology- enhanced learning). 2007.